fbpx

VOP 2020_17.3.2020

DOMOV / VOP 2020_17.3.2020

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a občianskym združením ASROW, o.z. IČO: 42180341, so sídlom Gercenova 10, 851 01  Bratislava, na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Organizátor podujatia

Občianske združenie ASROW, o.z. je organizátorom podujatia OHÝBAJ MA, MAMKO…, Konferencia pre rodičov a učiteľov a zabezpečuje predaj vstupeniek na toto podujatie a to prostredníctvom vlastného predajného e-shopu na webovej stránke www.ohybajmamko.sk. Kontakty a bankové údaje organizátora sa nachádzajú na webovej stránke www.ohybajmamko.sk v časti “kontakt”.

1.2. Podujatie

Podujatie je verejná prednáška, seminár a workshop vzdelávacieho, výchovného a networkingového charakteru konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom e-shopu predávajú vstupenky, a ktoré organizuje organizátor. Podujatie predstavuje službu súvisiacu s činnosťami v rámci voľného času, ktorú sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase.

1.3. Vstupenka

Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej držiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je trestné. Vstupenkou na podujatie sa rozumie samostatný dokument vystavený organizátorom, ktorý obsahuje unikátne identifikačné číslo a čiarový kód zaslaný na email majiteľa vstupenky uvedený v objednávke po úhrade vstupenky. Majiteľ vstupenky je povinný predložiť vstupenku v papierovej alebo elektronickej podobe pri registrácii na konferenciu v deň konania podujatia. Na registráciu účastníka v deň konferencie bude slúžiť čiarový kód vytlačený na vstupenke. Ak kupuje zákazník viac vstupeniek na jedno podujatie súčasne, každá vstupenka má unikátne číslo na identifikáciu. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.ohybajmamamko.sk.

1.4. Majiteľ vstupenky

Držiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov organizátorovi súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) z podujatia, zhotoveného primeraným spôsobom na podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Spôsob objednania tovaru

Odoslaním vyplneného objednávkového formulára na internetovej stránke www.ohybajmamamko.sk je rezervovaný počet objednaných vstupeniek. Po vyplnení objednávkového formulára je záujemca presmerovaný do platobnej brány GoPay, kde zrealizuje úhradu vstupenky platobnou kartou alebo priamou platbou na účet organizátora. Po zrealizovaní úhrady bude na kontaktné údaje uvedené v objednávke preposlaný potvrdzujúci email s potvrdením objednávky a faktúrou o úhrade objednanej vstupenky. V samostatnom emaily bude na kontaktné údaje uvedené v objednávke zaslaná vstupenka na podujatie.

2.2. Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

2.2.1. Držiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená.

2.2.2. Držiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatiach. Držiteľ  vstupenky sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom organizátora podujatia.

2.2.3. Držiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny vstupenky a jej obdržaní a vytlačení vlastnou tlačou  a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 5. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

2.2.4.Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje držiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi organizátora v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

2.3. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb, storno

2.3.1.  K obmedzeniu alebo zmene ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku zdravotného stavu prednášajúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného podujatia vopred, je organizátor povinný prostredníctvom e-mailu alebo na internetovej stránke www.ohybajmamko.sk informovať majiteľov vstupeniek o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Držiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny vstupenky, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

2.3.2. Pri zrušení podujatia, pokiaľ držiteľ vstupenky neakceptoval navrhnutý nový termín podujatia, sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky, vracajú do 10 pracovných dní po termíne, kedy sa malo uskutočniť plánované podujatie.

2.3.3. Neakceptovanie nového termínu podujatia je držiteľ vstupenky/vstupeniek povinný oznámiť organizátorovi na kontaktnú e-mailovú adresu ohybajmamamko@asrow.sk najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia zmeny termínu podujatia s uvedením čísla vstupenky alebo čísla objednávky a čísla účtu, na ktorý majú byť prostriedky poukázané. Po uplynutí tohoto termínu sa má zato, že držiteľ vstupenky akceptoval nový termín podujatia a nemá ďalej nárok na vrátenie ceny vstupenky z dôvodu zmeny termínu podujatia.

2.3.4. Pri zrušení podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky vracajú na bankový účet držiteľa vstupenky alebo platobnú kartu, z ktorej bola uhradená cena za vstupenku, pokiaľ držiteľ vstupenky do 3 pracovných dní po termíne, kedy sa malo uskutočniť plánované podujatie neoznámi organizátorovi podujatia iný účet na ktorý majú byť poukázané finančné prostriedky predstavujúce zaplatenú cenu vstupenky.

2.3.5. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to ani v prípade, že došlo k zakúpeniu vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.ohybajmamamko.sk, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. organizátor, zaväzuje poskytnúť držiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia. Organizátor nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej vstupenky na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného majiteľom vstupenky za nevyužitú vstupenku.

3. PLATBA

3.1. Spôsob platby  

Záujemca môže zaplatiť vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.ohybajmamamko.sk nasledovnými spôsobmi:

  • Platbou platobnou kartou
  • Priamou platbou na účet organizátora prostredníctvom platobného tlačidla vybraných bánk.

3.2. Potvrdenie o platbe

Bezprostredne po odoslaní objednávky bude na emailové kontaktné údaje uvedené v objednávke preposlaný e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky objednanej vstupenky a faktúra o úhrade vstupenky. Zároveň bude na tie isté emailové kontaktné údaje zaslaná vstupenka s unikátnym identifikačný číslom a čiarovým kódom.

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Práva a povinnosti predávajúceho

Občianske združenie ASROW, o.z.   sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ohybajmamamko.sk alebo e-mailom o všetkých vopred známych zmenách, ktoré sa pri jednotlivých podujatiach vyskytli. Občianske združenie ASROW, o.z. nenesie zodpovednosť za nevyužitie vstupenky na podujatie, za neskontrolovanie vstupeniek majiteľom vstupenky, za zmenu alebo zrušenie podujatia v prípade, ak oznámila majiteľovi vstupenky e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky zmeny a  spôsob vrátenia zaplateného vstupného v zmysle bodu 2.3.1. a 2.3.2. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

4.2. Práva a povinnosti kupujúceho

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje zaplatiť za rezervované vstupenky dojednanú cenu v plnej výške a uviesť všetky organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo.

5. REKLAMÁCIE

5.1. Spôsob vybavenia reklamácie a vrátenia peňazí

5.1.1. V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako majiteľom vstupenky rezervované podujatie a pod.), je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu ohybajmamamko@asrow.sk.

5.1.2. V prípade reklamácie vád vstupenky prostredníctvom e-mailu organizátor v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle majiteľovi vstupenky rovnakou formou vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu podujatia navrhne majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád vstupenky, umožní majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú vstupenku. Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.

5.1.3. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na e-mailovej adrese ohybajmamamko@asrow.sk alebo na webovej stránke www.ohybajmamamko.sk. K žiadosti o vrátenie peňazí, je potrebné vždy doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet organizátora. V prípade zmeny podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.2. týchto všeobecných zmluvných podmienok a v prípade zrušenia podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.3. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

5.1.4. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ vstupenky nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.)

5.1.5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný darček vo forme predmetu alebo služby, ktorý obdržal majiteľ vstupenky zdarma k zakúpenej vstupenke.

5.2. Záruka

Predmetom kúpy sú vstupenky na podujatia, ktoré predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Na tento typ služby sa nevzťahuje záruka.

V prípade vybraných podujatí a za špecifických podmienok uvedených pri kúpe vstupenky na takéto podujatie, môže organizátor poskytnúť možnosť vrátenia peňazí aj po skončení podujatia. V takom prípade ide o jeho dobrú vôľu a rozhodnutie, ku ktorému ho nijak nezaväzujú právne predpisy. V tomto prípade nie je vrátenie peňazí právne nárokovateľné.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY S POSKYTNUTÍM A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

6.1. Občianske združenie ASROW, o.z. ako organizátor Podujatí, v súvislosti s predajom vstupeniek v súlade s príslušnými ustanoveniami  Zákona č. 118/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia,  a to na účely poskytnutia konkrétnej služby, správy záväzkovo-právnych vzťahov majiteľov vstupeniek a organizátora podujatí, a  na marketingové účely organizátora podujatí. Informácie poskytnuté organizátorovi prostredníctvom objednávkového formulára nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Organizátor ich použije iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy. Všetky údaje majúce povahu osobných údajov, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., sú získavané výhradne na základe súhlasu dotknutých osôb, pričom dotknuté osoby prehlasujú že poskytujú prevádzkovateľovi bezpodmienečný súhlas na spracovanie týchto osobných údajov s tým, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a súhlas je daný na vopred stanovený účel a v rozsahu údajov, s ktorých spracovaním dotknutá osoba súhlasí. Prevádzkovateľ sa zaručuje že spracovávané osobné údaje chráni pred ich zverejnením tretím osobám a že ich uchováva a používa výhradne na stanovený účel a v súlade so Zák. 18/2018 Z.z.

Registrovaný účastník (ďalej len „účastník“) v zmysle Zák. 18/2018 Z.z. súhlasí s tým, aby organizátor ASROW, o.z., so sídlom Gercenova 10, 851 01 Bratislava, IČO 42180341,  spracoval, uchoval a použil účastníkom uvedené osobné údaje, v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel a v rozsahu, ktorý dotknutý účastník poskytuje,   v súlade  so zákonnými bezpečnostnými zásadami  a v súlade so zákonnou ochranou týchto osobných údajov.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním vstupenky a súčasným vyjadrením súhlasu účastníka s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, organizátora podujatia a účastníka podujatia, ako aj obsahujú základné zásady ochrany osobných údajov pri ich získavaní, uchovávaní a spracovaní organizátorom.  Podmienkou pre zakúpenie vstupenky je, že sa účastník oboznámi s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom má možnosť sa aktívne podieľať na ich obsahu a vyjadrí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami súhlas, ako aj vyjadrí súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov, ktorý je ich súčasťou.

6.2. Majiteľ vstupenky, je dotknutou osobou v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená vyjadriť súhlas podľa § 15 Zákona 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba týmto záväzne prehlasuje, že poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi – organizátorovi podujatia v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia. Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že dáva súhlas na uchovanie a na spracovanie poskytnutých osobných údajov a to v databáze organizátora. Získanie a spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie účelu zmluvy medzi organizátorom a účastníkom, teda na objednávku vstupenky (ktorá je každá unikátna, označená osobitným číslom objednávky a čiarovým kódom), potvrdenie objednávky, uskutočnenie platby a zaslanie vstupenky na podujatie na kontaktné údaje dotknutej osoby. Účel pre ktorý poskytuje dotknutá osoba svoje osobné údaje je : zaslanie potvrdenia o objednávke, spracovanie platby, zaslanie vstupenky, faktúry a tiež na marketingové, reklamné a propagačné účely, to znamená najmä kontaktovanie dotknutej osoby za účelom zaslania noviniek o podujatiach, newsletter, organizačné pokyny, zabezpečenie ubytovania a podobne. Dotknutá osoba zároveň vyjadruje týmto súhlas na získanie a spracovanie svojej podobizne, ktorá môže byť zachytená na fotografii a videozázname z podujatia a to výlučne na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo a na marketingové účely. Dotknutá osoba je informovaná o tom, že svoj súhlas so získaním, uchovaním, spracovaním a použitím svojich osobných údajov, sa poskytuje na neurčitú dobu a môže ho kedykoľvek odvolať a za spracovanie údajov a použitie na stanovený účel, jej nepatrí odmena.

6.3.Organizátor sa zaväzuje v súlade so Zák. 18/2018 Z.z. zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, ktoré nesprístupní tretej osobe. Organizátor sa zaväzuje ochraňovať a uchovať osobné údaje spôsobom podľa Zák. 18/2018 Z.z.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Podmienkou pre prijatie objednávky a zakúpenie vstupenky na podujatie, je vyjadrenie súhlasu s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú jednak práva a povinnosti účastníka a organizátora a zároveň obsahujú súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov účastníka ako dotknutej osoby organizátorom. Súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, účastník vyjadrí označením tohto súhlasu na prihlasovacom formulári organizátora. Označenie súhlasu touto formou sa považuje v zmysle príslušných právnych predpisov, za písomný prejav vôle účastníka s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, nakoľko sa prihlasovací formulár generuje za použitia údajov o konkrétnom účastníkovi, ktorý touto formou svoj individuálny súhlas vyjadruje. Súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je zároveň súhlasom s použitím poskytnutých osobných údajov podľa čl. 6 týchto všeobecných obchodných podmienok, nakoľko poskytnutie údajov a súhlasu na ich spracovanie je neoddeliteľným obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok. Zakúpením vstupenky a označením súhlasu s týmto všeobecnými zmluvnými podmienkami na webovej stránke, ako aj predložením pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora.

Účastník potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im, bola zachovaná jeho možnosť aktívnej participácie a modifikácie ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a pri každom nákupe vstupenky a vyjadrení súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa zaručuje aktuálnosť obsahu týchto podmienok.

V prípade, že určité práva a povinnosti nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, použije sa úprava platných právnych predpisov Slovenskej republiky a to najmä a nie výhradne Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, právne predpisy na ochranu spotrebiteľa a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Tieto obchodné podmienky sa týkajú zmluvných vzťahov, ktoré vznikli odo dňa účinnosti týchto obchodných podmienok.

INFORMÁCIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Získavanie a spracovávanie osobných údajov
Sme potešení vašou návštevou na našich webových stránkach a tiež vaším záujmom. Berieme ochranu vašich osobných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, na ktorú pri našich obchodných procesoch pamätáme. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou spoločnosťou, alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade s právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Takto získané osobné údaje budú našou spoločnosťou ako správcom osobných údajov využité len na účely a za podmienok stanovených v týchto Podmienkach.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie k odberu tovaru či služieb alebo k účasti v súťaži, anketách, vypísaniu cien alebo na realizáciu zmluvy apod.
Vaše osobné údaje budú použité na informovanie o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách a na optimalizáciu našich služieb vám, popr. na zasielanie obchodných oznámení, ako je uvedené ďalej, a to vždy len na účel, na ktorý boli uložené a v nevyhnutnom rozsahu. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho predchádzajúceho dovolenia predávané iným správcom osobných údajov. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom je prípustné len na základe povinnosti stanovenej právnymi predpismi. Technickým zaistením spracovania vašich osobných údajov, ktoré poskytujete ASROW, o.z., so sídlom Gercenova 10, 851 01 Bratislava, IČO 42180341, má na tento účel postavenie spracovateľa, respektíve prevádzkovateľa  osobných údajov v súlade so Zák. 18/2018 Z.z.. ASROW, o.z. má povinnosť k ochrane osobných údajov a je oprávnená použiť vaše osobné údaje len na účel a v rozsahu stanovenom v týchto Podmienkach.

Zasielanie obchodných oznámení
Vami poskytnutú emailovú adresu je ASROW, o.z. oprávnená využiť na zasielanie obchodných oznámení, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, súťažiach alebo na ponuku výrobkov a služieb, a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. V prípade, že si neželáte ďalšie zasielanie elektronických obchodných oznámení, môžete sa z odberu kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenie.

Bezpečnosť
ASROW, o.z. prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracovávanie vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaisťovaný len na to poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.

Právo na informácie
Je našou zákonnou povinnosťou vás ako subjekt osobných údajov v zmysle Zák. 18/2018 Z.z. informovať o tom, že poskytnutie osobných údajov našej spoločnosti je dobrovoľné. Máte právo byť kedykoľvek na požiadanie informovaní o tom, aké údaje o vás spracovávame, na aké účely a ďalej o tom, akým ďalším subjektom sú vaše osobné údaje predávané, v akom rozsahu a na aký účel. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu, zablokovanie alebo likvidáciu nesprávnych alebo nepresných údajov. V prípade, že na poskytnutie Vašich osobných údajov bol požadovaný Váš výslovný súhlas, máte právo Váš súhlas kedykoľvek písomne a bez postihu odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia na našu adresu: ASROW, o.z., so sídlom Gercenova 10, 851 01 Bratislava. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na ohybajmamamko@asrow.sk, kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade návrhov alebo sťažností.

Použitie a postúpenie osobných údajov
ASROW, o.z. používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to nevyhnutný a v rozsahu aký bol Vami odsúhlasený a na Vami odsúhlasený účel.
Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou a mlčanlivosťou.

Možnosť odhlásenia
Naša spoločnosť získava a používa Vaše údaje zákonným spôsobom a za účelom registrácie na podujatia a na marketingové účely. Zároveň v záujme skvalitnenia služieb a prijímanie Vašich spätných väzieb a názorov, je potrebné zachovať kontakt medzi našou spoločnosťou a Vami, našim zákazníkom.  Vaše údaje prispievajú k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je, samozrejme, dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Cookies
ASROW, o.z. na webovej stránke www.ohybajmamamko.sk nepoužíva súbory cookies.

Spracovávanie osobných údajov tretími stranami
Webové stránky našej spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou vás upozorniť na to, že pokiaľ kliknete na odkaz na akékoľvek takéto stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na týchto stránkach vlastnými zásadami na ochranu osobných údajov a ASROW, o.z. nemôže byť zodpovedná za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán – prevádzkovateľov týchto iných webových stránok s právnymi predpismi. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si, prosím, skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prehlásenie prevádzkovateľa: ASROW, o.z. sa zaväzuje úplne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke našich produktov, sú nevyhnutné na vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovníckych operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikácie vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami.
Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s adekvátnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy ASROW, o.z., so sídlom Gercenova 10, 851 01 Bratislava, IČO 42180341, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné/ oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.., a to na dobu do odvolania súhlasu.
Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

V Bratislave dňa 17.3.2020

Back to Top
Shopping Cart
0

Žiadne produkty v košíku.

Return to Shop
Added to cart